Vilkår og betingelser

Generelle vilkår
Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Parkly AS (heretter: «Parkly») og Kunden, i forbindelse med parkering i et anlegg der Parklys parkeringssystem brukes. Avtalen regulerer ikke forholdet mellom Kunden og den enkelte eier av parkeringsanlegget.

Parkly leverer et system for sømløs parkering hvor parkeringstjenester registreres og debiteres automatisk (heretter: «Tjenesten»)

Med «Kunden» menes vedkommende eier og juridisk bruker av det motoriserte kjøretøyet som har parkert eller parkerer hos en av anleggene hvor Tjenesten leveres.

Tjenesten tas i bruk når Kunden parkerer kjøretøyet i et av parkeringsanleggene hvor Tjenesten leveres. Ved innkjøring  og utkjøring fra parkeringsanlegget blir bilens registreringsnummer fotografert, og tidspunktet for inn- og utkjøring registrert. Tiden mellom inn- og utkjørsel belastes Kunden i henhold til gjeldende priser. Betaling må gjennomføres i henhold til ett av de gjeldende betalingsalternativer for det aktuelle parkeringsanlegget.

Avtalen omfatter bruk av Tjenesten for betaling av parkering og alle funksjoner som til enhver tid er tilgjengelig i Tjenesten.

Avtalen er gyldig fra det tidspunktet Kunden benytter seg av tjenesten, og derav aksepterer disse vilkårene. Parkly kan endre vilkår og betingelser knyttet til Tjenesten. Dersom endringene er av større betydning vil Parkly sende varsel før endringen inntreffer.

Kundens forpliktelser og ansvar

Kunden forplikter å gjøre seg kjent med de vilkår som gjelder for parkering, herunder de priser som til enhver tid gjelder på det enkelte anlegget. Kunden plikter å følge de regler og forskrifter som gjelder for parkering i de enkelte kommuner og hos hvert enkelt anlegg ved den enkelte parkering. 

Kunden må selv sørge for at korrekte opplysninger om seg selv og aktuelle kjøretøy er oppdatert til enhver tid. Parkly er ikke ansvarlig for feilaktig registrert informasjon, uavhengig av registreringsmåte.

Kunden må sørge for at innloggingsinformasjonen behandles og brukes på en sikker måte, og ikke videreformidles eller på annen måte gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

Taushetsplikt
Parkly plikter å bevare taushet om Kundens personopplysninger som lagres ved anvendelse av Tjenesten.

Personvern
I forbindelse med levering av Tjenesten samles opplysninger om registreringsnummer på kjøretøy, opplysninger om hvem som er eier av kjøretøy, Kundens e-postadresse, postadresse og mobilnummer, parkeringshistorikk, samt betalingsinformasjon ved registrering av betalingskort.

Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å oppfylle Avtalen med Kunden, herunder for å levere Tjenesten. Det er ikke mulig å ta i bruk Tjenesten uten behandling av disse personopplysningene.

Kunden har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av egne personopplysningene som Parkly behandler.

Alle data lagres innenfor EU. Registrerte opplysninger behandles i henhold til gjeldende lover og regler for personvern (GDPR).

Force majeure
Parkly er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i gjennomføringen av vilkårene i denne Avtalen som følge av enhver årsak eller omstendighet utenfor Parklys rimelige kontroll. Herunder, men ikke begrenset til, brann, flom eller andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorhandlinger, arbeidskonflikter, feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, internett eller annet kommunikasjonsnettverk, restriksjoner i alminnelig ferdsel, ulykke, eksplosjon, forstyrrelser, lovgivning eller tiltak fra offentlig myndighet.

Avtalens varighet
Avtalen kan sies opp ved at Kunden sletter sin profil. Oppsigelsen er ikke gyldig før alle skyldige beløp er gjort opp av Kunden.

Parkly kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Kunden:

  • anvender Tjenesten i strid med de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen
  • anvender Tjenesten i strid med lover, forskrifter og andre offentlige reguleringer
  • ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser
  • oppgir feilaktig eller mangelfull kundeinformasjon
  • ellers opptrer på en måte som er å anse som vesentlig mislighold etter denne Avtalen

Tvister
Ved mangelfull tjeneste eller ukorrekt krav, skal du umiddelbart sende skriftlig klage til Parkly kundeservice, og senest innen 30 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da du ble kjent med, eller burde ha fått kjennskap til, det aktuelle ukorrekte kravet.

Eventuelle tvister vedrørende tolkning og anvendelse av Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett, av norske domstoler. Sunnmøre tingrett avtales som verneting.

Kundeservice 
Parklys kundeservice svarer på spørsmål angående Avtalen og Tjenestene som tilbys. Kontakt oss via vår nettside www.parkly.no.